Indienen onderzoeksvoorstel
Projecten en Publicaties

WERKAFSPRAKEN ten behoeve van onderzoeksaanvragen bij  DBLTG Wetenschappelijke Commissie

 1. Voor het indienen van een onderzoeksaanvraag dient template te worden gehandhaafd. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door de wetenschappelijke commissie. Deze wetenschappelijke commissie heeft als doel om op landelijk niveau een gezamenlijke agenda te voeren met doelen op zowel korte als lange termijn. De wetenschappelijke commissie bestaat uit experts op ieder betrokken vakgebied (te weten MDL/hepatologie, radiologie, pathologie en chirurgie). Vergadering van de wetenschappelijke commissie vindt tenminste tweemaal per jaar plaats tijdens de Digestive Disease Days. Indien er tussentijds meerdere onderzoeksvoorstellen binnen komen dan kan een telefonische vergadering geagendeerd worden.
 2. Het onderzoeksvoorstel dient beknopt te zijn! (excl. mini-review).
 3. Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend via secretaris [apenstaartje] dbltg.nl.
 4. Bij het studieontwerp dient te worden aangegeven dat de betreffende reporting guidelines conform het Equator Network (http://www.equator-network.org/) gevolgd zullen worden. Bijvoorbeeld de STROBE checklist voor observationele studies, of de STARD 2015 voor diagnostic accuracy studies.
 5. Beschrijf bij punt 10 (ethics and privacy) in ieder geval of het voorstel:

a) onderzoek met reeds bestaande, reeds gecodeerde data betreft;

b) bestaande data worden gebruikt, maar additionele data verzameld zullen worden;

c) alle data nieuw te verzamelen zijn.

Indien het onderzoek in categorie b of c valt geldt het volgende:

 • Beschrijf dat in ten minste 1 DBLTG ziekenhuis een niet-WMO verklaring zal worden verkregen; in overige ziekenhuizen afhankelijk van lokale afspraken.
 • Beschrijf dat regelgeving omtrent ethische toetsing en privacy waarborging conform lokale afspraken zal worden gevolgd.
 • Vermeld m.b.t. codering van de database: “All patients will be assigned a unique participant code. The key will be stored separately from the data.”
 1. Gebruik bij punt 10 altijd onderstaande standaardtekst m.b.t. het beheer van de database:

“All data collected will be stored in a secured database. The database will be hosted on a secure server with the infrastructure, configuration and licenses that are consistent with current norms and laws to ensure safe and secure data storage and processing.”

 1. Het is van belang duidelijk de regels voor co-auteurschap weer te geven. Niet alleen met betrekking tot het aantal coauteurs per centrum, maar ook specifiek de volgorde van auteurs (inclusief de eerste 2 en laatste 2 coauteurs). Tenminste 1 co-auteurschap per participerend centrum is het minimum. Het wordt aanbevolen om alle disciplines in evenredige mate naar gelang de intensiteit van studieparticipatie te betrekken.
 2. De mini-review bevat in ieder geval een korte beschrijving van de search en een tabel waarin de relevante geïdentificeerde studies worden weergegeven om het beoogde project te kunnen beschouwen ten opzichte van de bestaande literatuur.