Werving van gelden

De DBLTG is volledig afhankelijk van subsidies, erfstellingen, donaties & schenkingen.

Beheer en besteding van de gelden

Het vermogen van de DBLTG zal worden besteed ten doel van de doelstellingen (zie beleidsplan). Nu de stichting in de beginnende fase verkeert, ligt de voornaamste focus op het opzetten van de wetenschappelijke infrastructuur: de landelijke database voor registratie van de goedaardige tumoren.

Het vermogen van de stichting kan gebruikt worden behoudens de volgende restricties: er mogen geen schulden gemaakt worden op rekening van de sichting, de begroting voor alle uitgaven mag het budget van de stichting niet overschrijden, begrotingen mogen niet gemaakt worden op basis van verwachtte winst, maar alleen op daadwerkelijk budget en er moet altijd rekening worden gehouden met 10% onvoorziene kosten.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan een van de bestuurders voor het opnemen van €150,-, bedragen daarboven dienen per stemming te worden goedgekeurd.

Financiële verantwoording

Binnen zes maanden na afronding van het eerste boekjaar zal hier een financiële verantwoording worden gepubliceerd.

Beloningsbeleid

Bestuurders of commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behalve voor door hun werkzaamheden gemaakte kosten. Vergaderingen vinden in ieder geval éénmaal per jaar plaats, of vaker indien het bestuur dit nodig acht. Er is geen ondersteunend personeel in dienst.

Overige financiële mededelingen

Zoals in de statuten is gesteld, zal na opheffing van de DBLTG het volledige resterend liquidatiesaldo te worden besteed aan een ANBI met vergelijkbaar doel.