Doelstelling en strategie

 • Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren

Er zal een jaarlijkse onderzoeksagenda worden opgesteld. De voortgang van deze projecten zullen tijdens de halfjaarlijkse vergadering worden geëvalueerd. Alle deelnemers krijgen de kans om projecten in te dienen, waaruit een selectie zal worden gemaakt door de wetenschappelijke commissie.

 • Consolidatie en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren

Middels een landelijke een landelijke audit zal de onderzoeksoutput worden vergroot. Projecten die inmiddels opgestart zijn en zullen middels de DBLTG worden uitgebreid. Dit zijn onder andere het ErasmusMC PALGA-initiatief (weefseldatabase) naar karakterisering van leveradenomen bij mannen en de moleculaire karakterisering van leveradenomen van het AMC. Ieder centrum dient zijn data jaarlijks in te dienen en blijft hierbij eigenaar van de door hem aangeleverde data. Geïnteresseerde onderzoekers van buitenaf kunnen deze middels een dataverzoek vervolgens opvragen. Data zal online kunnen worden ingediend en ingezien middels een database geschreven in Castor – uiteraard in overeenstemming met de meest recente privacywetgeving. De DBLTG zal een instrument vormen om het Nederlands onderzoek naar een hoger niveau te brengen.

 • Stimuleren van translationeel onderzoek

Nieuwe kennis is van weinig waarde indien het niet klinisch bruikbaar is. De DBLTG zal erop toezien dat nieuwe projecten altijd een (beoogde) klinische toepassing hebben.

 • Verdere ontwikkeling en implementatie van de richtlijnen voor benigne levertumoren

De nieuw opgedane kennis zal worden geïntegreerd met de reeds bestaande kennis. Momenteel is er een Nederlands amendement op de Europese richtlijn (EASL 2016) gericht op de behandeling van benigne levertumoren. We zullen ons focussen op nationale implementatie en verdere ontwikkeling hiervan.

 • Voorlichting voor het algemeen publiek over benigne levertumoren

Het algemeen publiek dient kennis te kunnen verkrijgen bij interesse. De DBLG ziet het als haar taak om Informatie over achtergrond, risicofactoren of behandelingen te delen met non-medici die interesse hebben in dit onderwerp.

Termijn

Het beleidsplan is voor een termijn van twee jaar opgesteld, waar deze eerste jaren zeer dynamisch zullen zijn. Ieder daaropvolgend beleidsplan voor een termijn van drie jaar.

Werkdoelen 2019:

 • Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren
  1. Vragen commissieleden eerste wetenschappelijke commissie
  2. Opstellen eerste onderzoeksagenda
  3. Organisatie van eerste officiële vergadering met evaluatie projecten.
 • Consolidatie en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren
  1. Oprichting van landelijke prospectieve database
  2. Vergroting bekendheid website
  3. Verkrijgen ANBI-status ter vergemakkelijking voor verdere fondsen
 • Stimuleren van translationeel onderzoek
  1. Zie punt 1 & 2
 • Voorlichting voor het algemeen publiek over benigne levertumoren
  1. Plannen mediastrategie

Werkdoelen 2020:

 • Verdere ontwikkeling en implementatie van de richtlijnen voor benigne levertumoren
  1. Aan de hand van in 2019 gepubliceerde resultaten 
 • Voorlichting voor het algemeen publiek over benigne levertumoren
  1. Organisatie eerste seminars voor geïnteresseerden
  2. Uitvoeren mediastrategie